Աշխարհի որ պետությունում ինչքան ՀԱՅ է բնակվում. հետաքրքիր մանրամասներ

Հայերը մեծամասնություն են կազմում Հայաստանի և փաստացի անկախ Արցախի Հանրապետություններում։ Հայերը ցրված են ամբողջ աշխարհում և ունեն 6-8 միլիոնանոց սփյուռք, որի անդամները միշտ կամ ժամանակ առ ժամանակ ապրում են Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Հայկական սփյուռքի ամենամեծ կենտրոններ են Ռուսաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Վրաստանը, Իրանը, Գերմանիան, 

Ուկրաինան, Լիբանանը, Բրազիլիան և Սիրիան։ Բացի Իրանի և նախկին խորհրդային երկրների գաղթավայրերից, մնացած գաղթավայրերը ստեղծվել են հիմնականում Հայոց ցեղասպանության հետևանքով։

Ընդ­հա­նուր առ­մամբ, ըստ կայ­քի, աշ­խար­հում ապրում է 10.297.770 հայ, որոնցից 8.140.500-ը ապրում է Հայաստանի և Արցախի սահմաններից դուրս:

NurBlog.info-ն հար­թա­կը զեկույց է ձեզ է ներկայացրել ամբողջ աշխարհում հայերի թիվը:

1. ԱՄՆ — 1.540.000
Լոս Անջելես (Կալիֆորնիա) — 980.000
Գլենդել (Կալիֆորնիա) — 85.000
Բոստոն (­Մա­սա­չու­սեթս) 

2. Ռու­սաս­տան — 1.980.000
Մոսկվա (­Ռու­սաս­տան) — 400.000
Ռոս­տո­վի մարզ (­Ռու­սաս­տան) — 200.000
Կ­րաս­նո­դա­րի և Ս­տավ­րո­պո­լի երկ­րա­մա­սեր— 900.000

3.Ֆ­րան­սիա — 800.000
Լիոն (Ֆ­րան­սիա) — 68.000
Փա­րիզ (Ֆ­րան­սիա) — 95.000
Մար­սել (Ֆ­րան­սիա) — 94.000

4.Վ­րաս­տան — 249.000 (միայն Ջավախքում՝ 110.000)

5.Ի­րան — 240.000
Թեհ­րան (Ի­րան) — 70.000

6.Լի­բա­նան — 130.000
Բեյրութ (­Լի­բա­նան) — 100.000

7.Արգենտինա — 128.000
Բույենոս Այրես (Արգենտինա) — 81.000

8,Սիրիա ՝ մինչև պատերազմը— 120.000

9.Ուկ­րա­ինա — 100.000

10.Ավստրալիա — 85.000

11.Ուզ­բե­կս­տան — 70.000

12.Թուր­քիա — 70.000

13.Կա­նա­դա — 57.000

14.Աբ­խա­զիա — 48.000

15.Գեր­մա­նիա — 47.000

16.Բ­րա­զիլիա — 47.000

17.Լե­հաս­տան — 45.000

18.Հուն­գա­րիա — 35.000

19.Բելառուս — 35.000

20.Թուրք­մե­նս­տան — 30.000

21.Հու­նաս­տան — 25.000

22.Ղա­զախս­տան — 25.000

23. Չե­խիա — 15.000

24.Քո­ւվեյթ — 12.000

25.Բելգիա — 11.000

26.Մեծ Բ­րի­տա­նիա — 11.000

10000-ից քիչ հայ բնակչություն ունեցող պետություններ՝

Ալ­բա­նիա — 470,Ավստրիա — 3.000,Բոլիվիա — 50,Բուլղարիա — 8.000,Դա­նիա — 2.500,Ե­գիպ­տոս — 4.500, Իս­րա­յել — 6.000, Ի­րաք — 10.000, Իս­պա­նիա — 8.000, Ի­տա­լիա — 4.000, Լատվիա — 3.000,Լիտ­վա — 2.100, Քա­թար — 1.800, Կիպ­րոս — 4.000, Կոլումբիա — 500,Հնդ­կաս­տան — 600,Մալ­թա — 350,Մեքսիկա — 500, Նոր­վե­գիա — 2.500, Հո­լան­դիա — 7.000, Շվեյցարիա — 7.000, Շվեդիա — 9.000, Չի­նաս­տան — 200, Չի­լի — 700, Ռու­մինիա — 2.000, Վենեսուելա — 3.000, Տա­ջի­կիս­տան — 6.000